Categories

Manufacturers

New products

Specials

Contact Us

Regulamin sklepu internetowego royalparts.pl (obowiązujący od dnia 25.12.2014).

Sklep internetowy royalparts.pl prowadzony jest przez Jolantę Gruszka pod firmą MPG S.C. ul.Osińska 6a, 44-240 Żory, NIP: 651-168-40-14, REGON: 240961676, e-mail: sklep@royalparts.pl, telefon: (+48) 502 369 852.
Sklep Internetowy royalparts.pl w pełni szanuje prawa konsumenta. Konsument nie ma możliwości zrzec się praw przyznanych mu
w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U. z dnia 24.6.2014r. poz.827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
W momencie ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
i należy je zastosować.

1. Definicje użyte w Regulaminie i sposób ich rozumienia:
Klient – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem Sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży,
a także osoba fizyczna lub prawna która kieruje do Sprzedawcy zapytanie ofertowe lub składa zamówienie za pośrednictwem telefonu.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.royalparts.pl;
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.royalparts.pl;
Konsument – osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy.
Zamówienie – jest to złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę zamówionych towarów bądź usług.
Cena- to w złotych polskich wartość jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę.
W cenie zawarty jest podatek VAT.
Koszt dostarczenia - koszt dostarczenia zakupionego towaru od Sprzedawcy do Klienta.
Towar - to rzecz ruchoma wymieniona i opisana w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem zamówienia.
Usługa - to świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, które może być przedmiotem zamówienia.
Umowa- to umowa sprzedaży towaru lub usługi zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane w Sklepie Internetowym, które może stanowić przedmiot zamówienia.
Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu Internetowego, nie są stanem magazynowym ani ofertą w rozumieniu przepisów art. 66
i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz posiadanie sprzętu umożliwiającego przeglądanie zawartości Sklepu np. komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet, smartfon itp.;
3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przy pomocy systemu zamówień elektronicznych na stronie www.royalparts.pl, poprzez adres e-mail - sklep@royalparts.pl  bądź telefonicznie pod numerem  telefonu 502 369 852;
4. Przedmiotem Zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert w Sklepie i na jego podstronach.
5. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Klient informowany jest o jego stanie. W razie opóźnienia ponad 7 dni w realizacji Zamówienia Klient decyduje o dalszym sposobie jego realizacji lub o odstąpieniu od realizacji Zamówienia.
6. Do podanych w sklepie cen doliczane są koszty wysyłki o których wysokości klient jest poinformowany przed złożeniem zamówienia.
7.  Podane ceny towarów dotyczą tylko zakupu przez nasz sklep internetowy.
8. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli przez Klienta związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
9. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie łączą się z innymi promocjami.
10. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka”  umieszcza towar
w koszyku wirtualnym. Klient cały czas może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o skierowaniu do Sprzedawcy Zamówienia, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane adresowe). Po potwierdzeniu poprawności danych, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje przekazane do Sprzedawcy po wybraniu przez Klienta opcję „Potwierdzam zamówienie - płacę przelewem ” albo „Potwierdzam zamówienie - płatność przy odbiorze” , w zależności co do wyboru formy płatności. Następnie Sprzedawca potwierdza Klientowi dostępność towarów i wysyła do Klienta wiadomość e-mail
z potwierdzeniem o przyjęciu Zamówienia – w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przesłania Zamówienia do Sprzedawcy.
12. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru: płatność przy odbiorze- należność pobiera kurier lub przelewem bankowym na konto sklepu.
13.  W przypadku przesyłek wielkogabarytowych koszt dostawy może być różny od podanego - o kwocie tej poinformujemy klienta po złożeniu zamówienia.
14. Do zamówienia zostaje dołączona faktura lub paragon, w zależności od wyboru Klienta.
15. Wszystkie towary zawarte w Sklepie Internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta.
16. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy , Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany na adres poczty elektronicznej oraz o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy). W takim przypadku Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
17. Odstąpienie od umowy:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.5.2014r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru
w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, bez podawania przyczyny. Dotyczy to umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Bieg terminu dla odstąpienia od umowy co do zasady biegnie od chwili wydania konsumentowi rzeczy przez osobę doręczającą przesyłkę, z szczególnymi postanowieniami zawartymi w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta, w warunkach określonych powyżej, dokonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, które może być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu za pośrednictwem poczty polskiej lub na email:sklep@royalparts.pl.
18. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zapłaconej kwoty następuje na rachunek bankowy konsumenta, z którego następowała płatność, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Zwrot rzeczy przez Klienta następuje nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki w taki sposób aby odsyłany towar nie uległ uszkodzeniu.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
19. Zwracany towar musi być w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu oraz nie może być montowany w pojeździe lub używany do celów testowych. Zwracany towar należy odesłać na koszt nadawcy z dopiskiem "zwrot RoyalParts". Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży towarów: nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
20. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
21. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany wyżej , e-mailem lub telefonicznie.
22. Warunkiem gwarancji jest montaż części przez wyspecjalizowany warsztat samochodowy.
23. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz wady fizyczne i/lub prawne towaru będące podstawą do reklamacji towaru.
24. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. Czas rozpatrzenia reklamacji może się jednak wydłużyć o dodatkowe 60 dni jeżeli wiąże się to z dodatkowym czasem dostarczenia do producenta.
25. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą: pocztą elektroniczną na adres sklep@royalparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 502 369 852.
26. We wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca będzie się  kontaktować  z Klientem e-mailowo na adres wskazany przez Klienta oraz telefonicznie w momencie podania przez Klienta numeru telefonu.
27. Szczegółowe informacje, które dotyczą możliwości korzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach rzeczników praw konsumenta oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient może także zwrócić się do:  wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej; powiatowego rzecznika praw konsumentów; stałego polubownego sądu konsumenckiego.
28. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
29. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
30. Zdjęcia sprzedawanych towarów są wykonane przez lub na zlecenie Sprzedawcy dlatego też Sprzedawcy przysługują do nich odpowiednie prawa autorskie. W związku z tym jakiekolwiek kopiowanie, korzystanie, sprzedawanie czy inne rozporządzanie zdjęciami jest zabronione, a zdjęcia jako Utwór podlegają ochronie prawnej.
31. Numery towarów od producentów OE  użyte są w Sklepie Internetowym w celach informacyjnych i porównawczych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dana część jest oryginalna, czy wyprodukowana na wzór części oryginalnej – prosimy o kontakt e-mail, telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego ze Sprzedawcą.
32. Towar z asortymentu "Wyprzedaż" objęty jest dziesięciodniową gwarancją od daty dostarczenia towaru do klienta.
33.Części silnikowe zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym a następnie zamontowane w samochodzie z instalacją LPG nie posiadają gwarancji.
34. Dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego może uzyskać każdy w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
35. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
36. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.